خدمات شهرک های صنعتی

سامانه جامع مدیریت شهرک های صنعتی 

این سامانه اولین سامانه تحت وب می باشد که توسط تیم مهندسی نیکان طراحی و تولید شده است. خوشبختانه با توجه به امکانات وسیع این سامانه مورد توجه اکثر شهرک های صنعتی در کشور واقع شده است

در ادامه به معرفی امکانات فنی نرم افزار می پردازیم .

 

 

مدیریت مشترکین، آبرسانی و شارژ

 • معرفی دوره ها (شرح،شماره،از تاریخ،تا تاریخ،مهلت پرداخت قبوض،تاریخ انقضای شناسه قبوض،توضیحات)
 • ثبت و معرفی انواع کاربری واحدها و مشترکین (تجاری، صنعتی، بنایی و ...)
 • ثبت و معرفی انواع مصرف واحدها و مشترکین
 • ثبت و معرفی انواع وضعیت واحدها و مشترکین (فعال، راکد، در حال ساخت و ...)
 • ثبت و معرفی پارامترها و فرمول محاسبه آب بها و فاضلاب
 • ثبت و معرفی پارامترهای موثر در محاسبه شارژ یا ثبت شارژ ثابت برای هر ماه
 • ثبت و معرفی پارامترهای موثر در محاسبه قبوض بازسازی و نوسازی یا ثبت مبلغ ثابت برای هر ماه
 • معرفی انواع کسورات و پرداختی های متفرقه
 • امکان ایجاد فیلدهای اطلاعاتی تکمیلی برای فرمها توسط کاربران (فیلد ساز)
 • ثبت اطلاعات مشترکین و واحدها
 • امکان الصاق ضمائم بصورت تصویر و فایل به مشترکین بصورت نامحدود
 • ثبت کارکردهای مشترکین و واحدها در دوره ها
 • امکان اتصال به دستگاه‌های کنتورخوان جهت ثبت اتوماتیک کارکرد مشترکین
 • ثبت کسورات و پرداختی های متفرقه هر مشترک در هر دوره و احتساب آنها در حساب مشترک
 • ثبت بدهی اول دوره برای مشترکین و اعمال و محاسبه بدهی یا بستانکاری در هر دوره
 • پردازش مصرف مشترکین در هر دوره بصورت تک تک یا گروهی
 • پردازش هزینه مشترکین در هر دوره بصورت تک تک یا گروهی
 • امکان صدور قبوض و ثبت نهایی پردازشهای صورت گرفته به تفکیک دوره یا مشترکین
 • صدور شناسه قبض و پرداخت اتوماتیک طبق فرمت بانک مرکزی در قبوض آب و شارژ
 • پردازش نوسازی و بازسازی برای مشترکین
 • صدور شناسه قبض و پرداخت اتوماتیک طبق فرمت بانک مرکزی در قبوض بازسازی و نوسازی
 • 3 مدل چاپ قبض آب بها و شارژ بصورت پیش فرض با امکان تغییر در آنها و یا ساخت چاپ جدید توسط کاربران

 

زیر سیستم مدیریت تابلوهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی (بیلبورد)

 • ثبت و معرفی تابلوهای تبلیغاتی (کد و شناسه، آدرس، وضعیت)
 • اجاره تابلو به مشترکین و ثبت اطلاعات مربوط به پرداختی در این خصوص
 • نمایش لیست تابلو های خالی، لیست تابلو های در حال اتمام اجاره

 

زیر سیستم مدیریت حساب مشترکین

 • امکان اتصال به فایل بانک جهت ثبت دسته‌ایی و اتوماتیک واریزی‌های مشترکین براساس قبوض صادره
 • امکان مغایرت گیری فایل بانک با اطلاعات ثبت شده در حساب مشترکین در هر دوره
 • اتصال به سیستم حسابداری مهفا جهت صدور اتوماتیک اسناد حسابداری
 • امکان ایجاد فایل اکسل خروجی ، جهت ارتباط سیستم با سایر سیستمها حسابداری (در صورتی که نرم افزار حسابداری کارفرما مهفا نباشد.)

 

گزارشات

 • گزارش مشترکین با فیلترهای متنوع
 • گزارشات کارکرد مشترکین و واحدها
 • گزارش آب مصرفی واحدها
 • گزارشات درآمد آب در دوره ها و بازه های زمانی مختلف با فیلترهای متنوع
 • گزارشات درآمد شارژ در دوره ها و بازه های زمانی مختلف با فیلترهای متنوع
 • گزارشات بازسازی و نوسازی در دوره ها و بازه های زمانی مختلف با فیلترهای متنوع
 • گزارشات حساب مشترکین (کلی، ریز حساب. با فیلترهای متنوع)
 • گزارش مشترکین مشمول جریمه
 • گزارش مشترکین بدهکار یا بستانکار بصورت کلی یا در هر دوره
 • گزارش واریزی ها و پرداختی ها با فیلترهای متنوع
 • گزارش مغایرت بین پرداختی مشترکین و فایل حساب بانکی
 • گزارش از وضعیت تابلوهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی با فیلترهای متنوع